Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť LH PARTNERS plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, akospracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť ĽubomírHoštákLHPARTNERS, Košecké Podhradie 177, 01831 Košecké Podhradie, IČO: 33492689, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-1227 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: tel. +421 905 885 283
e-mail: lhnabytok@gmail.com

Základné pojmy

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

 1. a)  Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov

  Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno a priezvisko, fakturačná, príp. doručovacia adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.

 2. b)  Registrácia a online účet na e-shope

  Na účely registrácie v e-shope sú spracúvané osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa a tel. číslo dotknutej osoby. Z prevádzkových dôvodov je spracúvaná IP adresa zariadenia z ktorého sa na stránky e-shopu pristupuje. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja tovarov aslužieb online formou. Bezposkytnutia osobných údajov na účely registrácie v e-shope nie je možné vytvoriť korektný užívateľský účet. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu, príp. do vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu.

 3. c) Účtovné a daňové účely

 4. Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

 1. d)  Elektronický kontaktný formulár

  Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke/e-shope, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, e-mailová adresa žiadateľa o informácie, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v správe formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca odvybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazané.

 2. e)  Marketingová komunikácia so zákazníkom

  Na účely zlepšovania služieb a podpory predaja formou priameho marketingu môže Prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, svojim zákazníkom zasielať marketingové správy o novinkách a výhodných ponukách. Spracúvanie osobných údajov zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa, na tento účel prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovanie zákazníka o novom tovare a službách s cieľom podporiť ich predaj. Ukončenie zasielania marketingových správ je možné uskutočniť podľa postupu uvedeného v každej marketingovej správe alebo zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, prípadne poštou na adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od doby posledného nákupu, prípadne do namietania spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na uvedený účel.

 3. f)  Zasielanie marketingových správ (newsletter)

  Na účely informovania potenciálnych zákazníkov o produktoch a službách, môže Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby zasielať marketingové informácie o novinkách a akciových ponukách. Na tento účel Prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko a kontaktné údaje dotknutej osoby (tel. číslo, e-mailová adresa). Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na uvedený účel potvrdením zaškrtávacieho poľa v zákazníckom účte na e-shope, prípadne vyjadrí svoj súhlas iným preukazným spôsobom (napr. potvrdzovacím e-mailom). Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby vzmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby naspracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba máprávo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania údajov je 5 rokov od poskytnutia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

 4. g) Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky/e-shopu

 5. Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky/e-shopu Prevádzkovateľa a zvyšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom webovej stránky, Prevádzkovateľ môže spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky. Osobné údaje sa uchovávajú po prevádzkovú dobu webovej stránky/e-shpou.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj zmluvným partnerom Prevádzkovateľa v oblasti prepravy tovaru (kuriérske aprepravné spoločnosti) a správy webovej stránky/e-shopu. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov.

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, resp.iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Nastáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Aké sú práva dotknutých osôb?

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na kontaktnej e-mailovej adrese, alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.