Obchodné podmienky

Zakon o ochrane spotrebiteľa 2015.


Objednávanie
⦁    Objednávanie prebieha vybratím produktu,kliknutím na text "KÚPIŤ".
⦁    Zjaví sa Vám nákupný košík s Vami vybratým produktom,ak chcete nakupovať ďalej, kliknite na text "POKRAČOVAŤ V NÁKUPE".
⦁    Ak košík obsahuje Váš celý nákup, kliknite na text "OBJEDNAŤ".
⦁    Vyplníte kontaktné údaje a kliknite na:ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. V tomto bode je objednávka ešte stále nezáväzná.Suma v košíku obsahuje len základné prevedenie (bez dodacích podmienok).
⦁    Vašu objednavku skontrolujeme a v prípade nejasností Vás kontaktujeme.
⦁    Na Vašu emailovú adresu Vám pošleme predfaktúru na zálohu vo výške 20% z ceny objednávky ak prevyšuje sumu 500€.
⦁   Až po uhradení predfaktúry na náš účet,alebo vhotovosti na našom centrálnom sklade je splnená právna podmienka platnosti občianskej kúpno-predajnej zmluvy v zmysle §588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
⦁    Zálohu nevyžadujeme za tovar,ktorý máme skladom a neprevyšuje sumu 500€.To znamená,že po obdržaní objednávky na tovar ktorý máme skladom Vás informujeme o termíne dodania. 


Dodacie podmienky
⦁    Kurierskou spoločnosťou
⦁    Vlastnou dopravou
⦁    Slovenskou poštou (balíky do 10kg)
⦁    Po naskladnení tovaru sa so zákazníkom spoja 24-48 hodín pred plánovaným dovozom naši pracovníci alebo vodiči a dohodnú si s ním termín dopravy. Zákazník musí brať na vedomie, že oznámený čas dopravy je len orientačný a môže sa líšiť napr. kvôli nepredpokladaným dopravným situáciám a pod. V prípade, že zákazníkovi termín dodania nevyhovuje informuje o tom prepravcu ešte počas tohto telefonického rozhovoru, alebo bezprostredne potom. Po akceptácii termínu sa objednávka pripravuje na expedíciu, v prípade odmietnutia termínu tovar bude expedovaný až v náhradnom vopred dohodnutom termíne. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, zaniká však nárok na bezplatné doručenie a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady. V prípade opakovaného storna už vyexpedovanej objednávky má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.
⦁   Tovar doručujeme vlastnou dopravou po celej Slovenskej Republike, alebo si môžte tento tovar osobne vyzdvihnúť bezplatne v našom centrálnom sklade na adrese:Košecké Podhradie 177 .V pracovných dňoch od 9 00 do 16 00 hod.
⦁    V cene dopravy je  započítaná len preprava tovaru,nie vynáška a manipulácia s dodaným tovarom mimo prepravného vozidla.Odovzdávacím miestom tovaru je plošina auta,ktoré tovar dovezie
⦁    Ak máte záujem o vynesenie tovaru do domu alebo bytu, uveďte to v poznámke k objednávke. Takto dopredu dohodnutá vynáška je spoplatnená: 
⦁    vynáška do domu 10,-€ /1kus
⦁    vynáška do bytu 10,-€ /1kus za každé podlažie.
⦁    Osobne si tovar môžete vyzdvihnúť kedykoľvek, najneskôr do 7dní, od obdržania oznámenia o uložení tovaru na našom centrálnom sklade.
 

Cena tovaru
⦁    Cena vyobrazená pri jednotlivom kuse tovaru je vždy za základné prevedenie.
⦁    Všetky ceny sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH - 20%.
⦁    Akciové ceny sú platné do dátumu ak je uvedený pod ilustračným obrázkom.
⦁    Platobné podmienky
⦁   Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcej informácii o pripravenosti tovaru (telefonicky alebo emailom) a to v našom distribučnom sklade na adrese: Košecké Podhradie 177. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 7 dní od upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.


Stornovanie tovaru a reklamácia tovaru    
Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. (storno poplatok po 12 hodinách - 15,00 € s DPH).Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Obchodnými a Reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
⦁    Zákazník má právo vrátiť tovar do 7 dni (v originálnom balení ,nepoškodený), bez udania dôvodu podľa §10 zákona č.108/2000 Z.z. a peniaze v plnej vyške za tovar mu budú vrátené do 15 dní na učet, alebo pri osobnom odovzdaní v hotovosti. Tovar na dobierku nepreberáme.
⦁    Právo vratiť tovar sa nevzťahuje na tovar poškodený a vyrobený na zákazku podľa požiadaviek zákazníka.
⦁    Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
⦁    REKLAMÁCIU na tovar je možné uskutočniť do 2 rokov od zakúpenia.
⦁   V e-maily prosíme uviesť meno a priezvisko, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia a názov výrobku. Prosíme doplniť aj číslo chybného dielu podľa montážneho plánu. Pre rýchlejšie posúdenie reklamácie odporúčame doložiť fotografie reklamovanej vady.Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte počet produktov,počet balíkov,neporušenosť obalov,v prípade,že zásielka obsahuje sklo dôkladne skontrolujte,či nie je poškodené (neskôr reklamáciu neuznávame).V prípade poškodenia tovaru toto napíšte na faktúru,prípadne dodací list,zároveň nás informujte o tomto na : lhnabytok@gmail.com
 

Práva a povinnosti
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
Predavajúci sa zaväzuje:
1. Dodať kupujúcemu tovar na základe jeho záväznej objednávky druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predavajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérom alebo pre nepredvídateľné situácie.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom). Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Ochrana osobných údajov
1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke www.lh-nabytok.sk v časti Ochrana osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.